Urząd Miejski w Mońkach

XXX sesja Rady Miejskiej

Data publikacji: 11 lutego, 2021

W czwartek, 11 lutego 2021 r.o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej na nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mońki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/276/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mońki na lata 2017–2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2021r.
 10. Pytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) z uwagi na sytuację epidemiologiczną XXX sesja Rady Miejskiej w Mońkach, obyła się bez udziału publiczności. Była transmitowana online. Zapraszamy do obejrzenia na naszym kanale YouTube