<<< wstecz

XXXV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXV sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz zez sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki – Hornostaje – Jaski – Goniądz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
15. Pytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.


Opublikowano:2017-07-05 20:57:05