<<< wstecz

XL sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Kolejne, 50. posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się we wtorek, 7 listopada
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach. Radni obradowali wg programu:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki uchwalonego uchwałą Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003r. z późn. zmianami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mońki na lata 2017-2022”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości.
12. Pytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej.

Opublikowano:2017-11-07 21:05:44