<<< wstecz

XLI sesja Rady Miejskiej w Mońkach

W środę, 20 grudnia odbyły się ostatnie w tym roku obrady Rady Miejskiej w Mońkach. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
5. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
6. Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Mońki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/253/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/263/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2017r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/247/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę Mońki – Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Mońki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mońki aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla realizacji projektów pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK" i „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości.
16. Pytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej.Po zakończeniu części oficjalnej, z uwagi na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski odczytał fragment Pisma Świętego, a wszyscy obecni złożyli sobie życzenia oraz przełamali się opłatkiem.

Opublikowano:2017-12-25 16:48:24