<<< wstecz

XLIV sesja Rady Miejskiej

W środę, 28 lutego odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mońkach. Sesję poprowadził Przewodniczący Edward Stanisław Klepacki. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
5. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki ora Uchwały Nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mońki w 2017r.
13. Pytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej


Opublikowano:2018-02-28 22:57:49