<<< wstecz

Akademia Przyszłości

Od 1 września tego roku do 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach realizowany będzie projekt „Akademia Przyszłości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2016 roku, jednakże konkurs rozstrzygnięto we wrześniu 2018 r.. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji, umiejętności jak również uzupełnienie kompetencji nauczycieli poprzez realizację kursów oraz doposażenie szkół (w nowoczesne  pomoce dydaktyczne, pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz narzędzia TIK). Beneficjentem jest Gmina Mońki, Partnerem – Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne Antoni Cichocki, a realizatorami Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach. Wartość projektu to prawie 766,5 tys. zł, w tym dofinansowanie: 717,07 tys. zł. Projekt oferuje szeroki wachlarz zajęć niwelujących deficyty uczniów jak i rozwijających- łącznie 6786 godzin zajęć. Uczestnictwo w zajęciach ECDL – Programowanie robotów, zajęciach informatycznych, Jak zostać milionerem kształtować będzie u wszystkich uczniów kreatywność, przedsiębiorczość, inicjatywność oraz innowacyjność. Uczniowie nauczą się umiejętność pracy w grupie, analitycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa i wyszukiwania informacji w sieci. Nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, procesu opartego na metodzie eksperymentu oraz TIK. Wnioskodawca założył doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne na kwotę 92,8 tys., w tym wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki oraz narzędzia TIK (35,3 tys.).doc
doc
doc


Opublikowano:2018-09-08 11:58:04