<<< wstecz

LIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach

W czwartek, 18. października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Sesję poprowadziła Zastępca Przewodniczącego p. Barbara Iwona Iwanicka. Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
5. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
6. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
14. Pytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej.


Opublikowano:2018-10-21 12:45:01