<<< wstecz

II sesja Rady Miejskiej w Mońkach

W środę, 12. grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyły się obrady II sesji Rady Miejskiej. Obrady poprowadziła Barbara Iwona Iwanicka - Przewodnicząca Rady. Porządek obrad II sesji po zmianie przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Programie współpracy Gminy Mońki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komitetu Rewitalizacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mońki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mońki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mońki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
14. Pytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej.Opublikowano:2018-12-12 19:04:19