<<< wstecz

Informacje dotyczące zasad i warunków wpisu do KRKGW oraz przyznania pomocy

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

Miejsce utworzenia, siedziba i teren działalności koła gospodyń wiejskich

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich a terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą wykonywać zadania także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Nazwa koła gospodyń wiejskich odróżnia tworzone koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu działalności koła.

UWAGA!
W okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy KGW, koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), przy rejestracji w oparciu o przepisy ustawy KGW mają prawo pierwszeństwa przed kołami, które miałyby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy na terenie tych samych wsi.

Członkowie koła i warunki członkostwa

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.

Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

Szczegółowe zasady i warunki wstępowania do kół i występowania z kół gospodyń wiejskich określają statuty. Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla członków koła.

Wymagania dotyczące statutu koła

Koło gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.

Koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy o KGW. W każdym czasie koło gospodyń wiejskich działające na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z poniższymi wymogami.

Statut określa w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę koła;

 2. podmiotowy i terytorialny zakres działania koła;

 3. cele i zadania koła oraz środki ich realizacji;

 4. zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej przez koło;

 5. sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w kole;

 6. prawa i obowiązki członków koła;

 7. sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich;

 8. organy koła, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji;

 9. warunki podejmowania i ważności uchwał organów koła;

 10. sposób reprezentowania koła na zewnątrz w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych;

 11. majątek koła oraz sposób dysponowania tym majątkiem;

 12. zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych;

 13. tryb zmiany statutu koła;

 14. tryb likwidacji koła.

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru.

W imieniu koła działa komitet założycielski do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów.

Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa,  założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie o KGW oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do rejestru.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW (wraz z załącznikami) zawiera w szczególności:

Gdzie należy złożyć wniosek

Organem właściwym do spraw wpisu do KRKGW jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do wydania decyzji o wpisaniu koła do rejestru oraz wydania zaświadczenia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy o KGW) składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich/związku kół, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń wiejskich.Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków wpisu do KRKGW oraz przyznania pomocy można znaleźć pod podanym linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.htmlOpublikowano:2018-12-12 17:23:18