<<< wstecz

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mońkach


W poniedziałek 20 października 2008 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej.
Po otwarciu sesji radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej i wysłuchali informacji z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
Następnie Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
- nadania nazwy ulicy,
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki,
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów.
- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów.
- przyznania prawa do ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mońki, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pomocniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
- zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.
- ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów.
- opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mońki.
- wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
Następnie radni wysłuchali informacji złożonych przez organy dokonujące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, kierowników i dyrektorów jednostek podległych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mońkach


XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Mo}kach

Opublikowano:2008-10-20 20:57:56