<<< wstecz

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MONIEK

Nr 259/13 z dnia 27 marca 2013
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hornostaje-Osada oraz miasta Mońki ulic: Al. Wojska Polskiego, Włodzimierza Puchalskiego, Batalionów Chłopskich i Adama Mickiewicza – dawnej Mońki-Wieś.


Na podstawie § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Mońkach Nr XVIII/157/12 z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2012 r. poz. 1223), w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, zm. z 2005 r. Dz. U. nr 17, poz. 141) zarządzam:§ 1

Przeprowadzić konsultacje:
  1) Z mieszkańcami wsi Hornostaje-Osada w sprawie zmiany nazwy miejscowości na Hornostaje Osada,
  2) Z mieszkańcami miasta Mońki Al. Wojska Polskiego nr 70 oraz od nr 107 do nr 137, ulic Włodzimierza Puchalskiego, Batalionów Chłopskich oraz ul. Adama Mickiewicza od nr 85 do nr 91 – dawnej Mońki-Wieś w sprawie zniesienia miejscowości „Mońki-Wieś”.

§ 2

Konsultacje przeprowadzić w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania zarządzenia.

§ 3

Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców po przez udzielenie odpowiedzi na pytanie:
  1) Dla mieszkańców wsi Hornostaje-Osada „Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Hornostaje-Osada na Hornostaje Osada,
  2) Dla mieszkańców miasta Mońki wymienionych w § 1 pkt 2, „Czy jesteś za zniesieniem miejscowości „Mońki-Wieś”.

§ 4

Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w § 1 nastąpi w formie umożliwiającej wypowiedzenie się „za” i „przeciw”.

§ 5

Konsultacje przeprowadzić w formie ankiet skierowanych do mieszkańców.

§ 6

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy, którzy w dniu podpisania ankiety ukończyli
18 lat.

§ 7

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Daniel Koda Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zawiadomienia o konsultacjach społecznych

  1. Z mieszkańcami wsi Hornostaje-Osada w sprawie zmiany nazwy miejscowości na Hornostaje Osada: pdf
  2. Z mieszkańcami miasta Mońki Al. Wojska Polskiego nr 70 oraz od nr 107 do nr 137, ulic Włodzimierza Puchalskiego, Batalionów Chłopskich oraz ul. Adama Mickiewicza od nr 85 do nr 91 – dawnej Mońki-Wieś w sprawie zniesienia miejscowości „Mońki-Wieś” pdf

ANKIETA DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Pobierz plik docx

Opublikowano:2013-04-03 11:55:30