<<< wstecz

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Porządek obrad XXXIV sesji po zmianie przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi kasacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mońki, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10.Pytania i wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Opublikowano:2013-08-02 21:11:58