<<< wstecz

WYPRAWKA SZKOLNA
ROK SZKOLNY 2013/2014

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych informuję, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania został ustalony do dnia 30 września 2013 r.

 1. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2013/2014 w:

 1. Programem będą objęci także uczniowie:

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 1. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

Kwota 

Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty 

do kwoty
225 zł

  1. uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,

2. uczniowie:

 • niepełnosprawni: klas I – III szkoły podstawowej ,

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV–VI szkoły podstawowej i gimnazjum,
  - niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3. dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

do kwoty
770 zł

1. uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I – III szkoły podstawowej,

2. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty
325 zł

1. uczniowie klasy V szkoły podstawowej;

2. uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym   w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV – VI szkoły podstawowej,

- niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty
770 zł

1. uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV – VI szkoły podstawowej,


- korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty
350 zł

1. uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum,


-  niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

do kwoty
607 zł

1. uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.


do kwoty
390 zł

1. uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej,

2. uczniowie niepełnosprawni zasadniczej szkoły zawodowej.


do kwoty
445 zł

1. uczniowie klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2. uczniowie niepełnosprawni: liceum ogólnokształcącego, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

 1. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w pkt 1 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 ze zm.), tj. dla osoby w rodzinie kwota 456 zł netto z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

 2. W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie.

 3. Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w  których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas I – III i V szkoły podstawowej w gminie.

 4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 5. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do dnia 30 września 2013 r.

 6. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

 7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 8. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 9. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 10. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas II, III i V, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 456 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, z którego powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.

 11. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy, o której mowa  w punkcie 3.

 12. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

 13. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2013/2014.


Do pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników.

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom.

Opublikowano:2013-08-05 12:54:18