tło strony

URZĄD MIEJSKI W MOŃKACH

posiada rachunki w Banku Spółdzielczym w Mońkach

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2015 r. korekcie uległy dane Urzędu Miejskiego w Mońkach. Wszelkie faktury wystawiane dotychczas na Urząd Miejski w Mońkach prosimy wystawiać na poniższe dane:

Gmina Mońki
ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki
NIP: 546-13-79-796

1. 06 8085 0005 0007 2964 2000 0250

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. 84 8085 0005 0007 2964 2000 0010

Wpłaty dochodów gminy Mońki i dochodów Skarbu Państwa z tytułu: dotacji, subwencji, opłat za udostępnienia danych osobowych, udziałów w PDOP, PDOF, zwrotów z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, dochodów jednostek


3. 08 8085 0005 0007 2964 2000 0020

Wpłaty dochodów gminy Mońki z tytułu: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, użytkowania wieczystego, opłaty skarbowej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, należności komornicze, opłat za obwody łowieckie, dzierżaw, czynszów, opłat za zakupione działki rolne i nieruchomości, lokale mieszkalne, opłat planistycznych, opłat adiacenckich, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, opłat eksploatacyjnych, pozostałych dochodów


4. 29 8085 0005 0007 2964 2000 0030

Opłata wadium na przetargi, zabezpieczenie należytego wykonania umów


5. 16 8085 0005 0007 2964 2000 0070

Spłaty pożyczki mieszkaniowej