logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Mońki przystąpiła do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Główne rezultaty projektu to:

W ramach projektu Gmina Mońki zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki).

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz innowacyjnych metod i narzędzi (w szczególności narzędzie typu GIS) prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. Pozwoli to na trwałe zwiększenie potencjału instytucjonalnego gminy w tym zakresie.

Dla Gminy Mońki został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanego planu gmina otrzymała dotację w formie grantu w wysokości: 32 090 zł oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie. W szczególności, w ramach projektu zostanie wykonane i wdrożone unikalne narzędzie internetowe oparte o system GIS Podlasia, które będzie wykorzystane w procesie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych gmin.

Cele konsultacji w Gminie Mońki:

  1. poinformowanie mieszkańców o zamierzeniach polityki przestrzennej Gminy Mońki w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

  2. dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz do wyrażenia swojej opinii

  3. przekazanie informacji dotyczących planowanych zmian związanych z przeznaczeniem terenów w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący.

Konsultacje Społeczne