tło strony

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY MOŃKI

Pobierz ofertę w formacie *PDF | Lista załaczników

fotka

Gmina Mońki jest gminą miejsko – wiejską, położoną w centralnej części województwa podlaskiego. Sąsiaduje z gminami: Knyszyn, Krypno, Jaświły, Goniądz oraz Trzcianne, które razem z Gminą Jasionówka tworzą powiat moniecki. Sieć osadniczą gminy tworzy miasto oraz 42 wsie. Liczba mieszkańców Gminy Mońki przestawia się następująco:


Wiek

Liczba ludności w tysiącach – według stanu na dzień 31 grudnia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

do 6 lat


1272

1192

1149

1089

1041

971

937

857

872

899

7 – 15 lat2529

2444

2371

2241

2117

2019

1927

1810

1673

1558

16 – 18 lat941

944

901

900

863

870

806

827

808

803

19 – 65 lat9359

9422

9589

9633

9705

9749

9825

9906

10003

9965

powyżej

65 lat


2283

2310

2302

2320

2345

2373

2407

2450

2460

2493

Ogółem

16384

16312

16092

16183

16071

15982

15902

15850

15816

15718INFRASTRUKTURA

Miasto pełni funkcję ponadlokalnego ośrodka usługowego, przemysłowego i kulturalnego. Są w nim zlokalizowane usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego, średniego, ochrony zdrowia (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, przyjmujący pacjentów na sześciu oddziałach szpitalnych m. in. Chirurgicznym, Chorób wewnętrznych itd.), kultury, sportu, administracji, obsługi finansowej, ubezpieczeń i innych, z których korzystają mieszkańcy gminy oraz całego powiatu. W mieście też zlokalizowane są największe zakłady przemysłowe funkcjonujące na terenie powiatu monieckiego.

Na terenie Miasta Mońki znajduje się również hala produkcyjna należąca do spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, o łącznej powierzchni ok. 3 ha. Jest to budynek w dobrym stanie technicznym, w którym może być nadal prowadzona produkcja. Położony jest on ok. 2 km od drogi krajowej Nr 65 Białystok – Ełk, na obrzeżach miasta Mońki.

Przez teren miasta i gminy przebiega droga krajowa Nr 65 (669) o znaczeniu regionalnym i krajowym: Białystok - Mońki - Grajewo – Ełk trasa zapewniająca połączenie z przejściami na Litwie i Białorusi. Na terenie gminy ma ona długość 13 km. W mieście Mońki w jej ciągu znajdują się ul. Białostocka i Ełcka (przy której położone są tereny proponowane inwestorom). Odległość od drogi krajowej Białystok – Warszawa (S8) wynosi ok. 40 km. Na dzień dzisiejszy odległość od najbliższej autostrady (A2), jak również lotniska międzynarodowego wynosi ok.200 km. Jednak są duże szanse, aby w przypadku lotniska odległość tę skrócić, gdyż planowana jest budowa lotniska w obrębie miejscowości Saniki – Sawino – Bagienki w gminie Tykocin (ok. 25 km od Moniek). Duże znaczenie dla miasta i gminy ma także przebiegająca linia kolejowa Białystok - Grajewo – Ełk, która jest szansą rozwoju miasta Mońki. Punkty proponujące usługi turystyczne to: Biuro Turystyczne „KURIER” Jankowscy T. i Z. w Mońkach (usługi transportowe autokarowe, usługi turystyczne), Biuro Turystyczne „BIAL – TUR” (usługi transportowe autokarowe, usługi turystyczne).


SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

Na dzień dzisiejszy z sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki korzysta ok. 92% ogółu mieszkańców. W mieście Mońki z sieci wodociągowej korzysta 98% mieszkańców miasta. Miasto Mońki posiada miejską oczyszczalnię ścieków o maksymalnej przepustowości 260 m3/dobę.


ODPADY

Odpady na terenie miasta i gminy Mońki gromadzone są na składowisku gminnym w miejscowości Świerzbienie. Na terenie miasta odpady są gromadzone w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach 110 l, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach 1,1 m3. Również od 1 lipca 2007 r. na terenie całej gminy wprowadzona została selektywna zbiórka odpadów. Segregowane odpady odwożone są do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym, obsługiwanym przez Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej.


SIEĆ ENERGETYCZNA

Źródłem zasilania w energię elektryczną miasta i gminy Mońki jest stacja transformatorowo-rozdzielcza RPZ 110/15 kV zlokalizowana w południowo-wschodniej części miasta Mońki. Stacja zasilana jest linią WN 110 kV relacji GPZ-1 Białystok – Knyszyn – Mońki. Stacja zaspokaja potrzeby mocy i energii gminy.

SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej zaopatrywane są w ciepło z Ciepłowni Miejskiej o mocy 20 MW opalanej węglem poprzez niskoparametrową sieć cieplną. Ponadto przygotowany jest do aplikowania się projekt mający na celu rozwój ciepłownictwa na terenie naszego miasta.


SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

W ostatnich latach Gmina Mońki charakteryzowała się szybkim rozwojem telekomunikacji, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W Mońkach znajduje się centrala cyfrowa, obejmująca zasięgiem całą gminę.


DZIAŁALNOŚĆ

Na terenach wiejskich podstawową działalnością jest produkcja rolna. W mieście skoncentrowane są usługi, o znaczeniu ponadlokalnym oraz przemysł, głównie rolno – spożywczy zaopatrujący się w surowce u producentów rolnych nie tylko z terenu gminy, ale również z powiatu monieckiego. Liczba podmiotów gospodarczych przedstawia się następująco:


Liczba podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności w latach 2006 – 2009

na terenie Gminy Mońki


Rok

Ogółem

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

przemysł

budownictwo

handel i naprawy

hotele i restauracje

transport, gospodarka magazynowa i łączność

pośrednictwo finansowe

Inne

2006

804

10

3

221

328

4

195

3

40

2007

802

8

3

218

315

6

211

6

35

2008

827

7

3

220

325

8

229

10

25

2009

873

5

3

234

356

8

235

12

20


Większe przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Mońki

Nazwa

Siedziba

Rodzaj działalności

Liczba zatrudnianych osób

BUDROMAT

Mońki

produkcja kostki brukowej, płytek chodnikowych, krawężników, pustaków, betonu towarowego

13

KAL-PLAST”

Mońki


produkcja okien i drzwi

6

Handel i Transport – Józef Bielski

Mońki

5 sklepów branży spożywczo przemysłowej

20

Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe „WCJ”

Mońki

Handel detaliczny

14

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Mońki

Wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej dla miasta Mońki, konserwacja urządzeń związanych z ciepłownictwem

31

Agrohurt” Dojrzewalnia Serów Spółka Jawna Kuprel C.L.

Mońki

dojrzewanie, sprzedaż, produkcja serów

34

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska

Mońki

Produkcja artykułów mleczarskich

198

Animex” Zakład Wylęgu Drobiu

Mońki

Wylęg piskląt kurzych

17

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe SOBIESKI

Mońki

Handel, piekarnia

107

Rzeźnia Braci Szybcio

Mońki

Ubój bydła i trzody chlewnej

43

Przedsiębiorstwo TOOLCO

Mońki

Usługi galwanizacyjne

9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe „REVMOND”

Mońki

Piekarnia


131

Ubojnia Drobiu WOJSZKI Biedrzycki, Prończuk Sp. j.

Wojszki

Chów i ubój drobiu

30

P.U.P.H. MONROL Sp. z o.o.

Mońki

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

18


BAZA NOCLEGOWA

W mieście Mońki istnieje następująca baza noclegowa: Zajazd „Zalesie” - posiadający 40 całorocznych miejsc noclegowych z pełnym wyżywieniem, Szkolne Schronisko Młodzieżowe – posiadające 78 sezonowych miejsc noclegowych, „Gościniec” Państwa Dworakowskich przy ul. Ełckiej dysponujący ok.20 miejscami noclegowymi oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Pani Barbary Glencner. Również w ościennych gminach znajdują się hotele i kwatery agroturystyczne posiadające całoroczne miejsca noclegowe z wyżywieniem. Jednym z większych jest „Bartlowizna i Gospoda Bartla” dysponująca miejscami na ponad 100 osób.


POZIOM WYKSZTAŁCENIA I BEZROBOCIA

  • Wykształcenie mieszkańców Gminy Mońki:

Na terenie Miasta i Gminy Mońki nie występuje szkolnictwo wyższe, najbliżej usytuowane szkoły wyższe znajdują się w mieście Białystok (ok.45 km). Największymi z nich jest Politechnika Białostocka, która kształci osoby na ponad 20 kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych (m. in.: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Architektura i Urbanistyka i inne), na stopień inżyniera, licencjata, magistra, doktora oraz Uniwersytet w Białymstoku, kształcący osoby na ok. 23 kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych (m. in. Prawo, Stosunki Międzynarodowe, Informatyka, Matematyka, Ekonomia i inne), na stopień licencjata, magistra, doktora.

Bezrobocie w mieście i gminie Mońki jest dość wysokie, co zostało ujęte w przedstawionych poniżej danych dotyczących struktury bezrobocia. Poziom bezrobocia rejestrowanego jest dość niski. Jednak trzeba brać pod uwagę to, iż w rzeczywistości na terenach wiejskich panuje tzw. bezrobocie ukryte.

Struktura bezrobocia w gminie przedstawia się następująco:

  1. segmentacja według wieku


Wiek

Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba bezrobotnych kobiet


2007 r.

2008 r.

2009 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

18-24


370

342

534

197

185

265

25 – 34 lat


324

343

435

164

178

199

35 – 44 lat


257

210

249

136

113

109

45 – 54 lat


356

339

328

144

133

131

55 – 59 lat


129

134

145

30

29

32


  1. segmentacja według wykształcenia


Wykształcenie

Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba bezrobotnych kobiet


wyższe


120

63

policealne i średnie zawodowe


381

184

średnie ogólnokształcące


239

137

zasadnicze zawodowe


399

144

podstawowe i niepełne podstawowe

621

225


  1. segmentacja według okresu czasu pozostawania bez stałego zatrudnienia


Czas pozostawania bez pracy

Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba bezrobotnych kobiet


do 1 miesiąca

238

97

do 3 miesięcy

300

130

do 6 miesięcy

248

86

do 1 roku

363

129

powyżej 1 roku

611

311

Pobierz ofertę w formacie PDF

Lista załączników

1. Teren inwestycyjny - ul. Mickiewicza
2. Teren inwestycyjny - ul. Ełcka
3. Teren po byłej hali produkcyjnej