PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELNIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 R. PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MOŃKI
Burmistrz Moniek ogłasza: przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Kosiorki i Ołdaki na oddanie w dzierżawę pod uprawy rolne na okres 10 lat, t. j. od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2028 roku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na budowę Otwartych Stref Aktywności - zapraszam do złożenia oferty cenowej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad nad inwestycją Przebudowa przepustu w ciągu drogi Ciesze – Waśki na rzece Targonka

Dostawa z montażem stacji pomiaru zanieczyszczeń wraz z systemem informowania mieszkańców.

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniem „Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki”

Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki

Budowa mediateki w Mońkach

Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (w części miejskiej).

Przebudowę przepustu w ciągu drogi Ciesze – Waśki na rzece Targonka

Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki- unieważniony

Przebudowa widowni amfiteatru w Mońkach- unieważniony

Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (w części miejskiej). - unieważniony

Informacja o udzieleniu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (...)


Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (...)


Rozbudowa budynku remizy OSP w Sikorach

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulesze.

Budowa oświetlenia Hornostaje Osada I i II etap

Budowa mediateki w Mońkach- unieważniony

Ogłoszenie dot. składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu drogi gminnej w miejscowości Hornostaje Osada

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mońki – etap II