tło strony
Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
Gmina Mońki
Ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienie (jeżeli dotyczy): www.um-monki.pl

Ogłoszenie nr 36395-2017 z dnia 2017-03-03 r.

Mońki: Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Mońki w 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY T FACE="Times New Roman, serif">nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodowa integracje osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30 %, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %).

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Mońki, krajowy numer identyfikacyjny 5065910200000, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki woj. podlaskie, Tel. 085 7162587, faks 085 7162587

  Adres strony internetowej (URL): www.um-monki.pl

  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  www.um-monki.pl  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.um-monki.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Mońki w 2017 r.

  Numer referencyjny: GI.271.3.2017

  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

  a) remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach gminnych Gminy Mońki,

  b) dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników i dróg gminnych,

  c) remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych kruszywem łamanym na drogach Gminy Mońki,

  d) ścinanie poboczy równiarką.

  2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót.

  3. Masa zestawu (samochód z ładunkiem) nie może przekroczyć 40 ton. Na wskazanie zamawiającego samochód z ładunkiem będzie ważony na wadze w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mońkach. Jeżeli masa zestawu będzie przekraczać 40 ton, materiał nie będzie odebrany a wykonawca nie będzie mógł go wbudować w drogi gminne.

  4. Ilość dowiezionego materiału wraz z rozścieleniem, zagęszczeniem walcem wibracyjnym i wyprofilowaniem równiarką zamawiający będzie potwierdzać w kartach drogowych.

  5. Dostarczony i wbudowany materiał powinien być siany, odpowiedniej jakości

  i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych i gruntowych. Piasek powinien spełniać wymagania podsypki piaskowej stosowanej przy wykonywaniu remontów chodników i dróg. Mieszanka żwirowa oraz kruszywo łamane powinno spełniać wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 5 i 5a do SIWZ. W przypadku wątpliwości, co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Materiał powinien pochodzić z legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału. Wykonawca każdorazowo do dokumentów rozliczeniowych oraz na każde żądanie zamawiającego zobowiązuje się dostarczać dokument potwierdzający, że kruszywo użyte do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia pochodzi z legalnych źródeł.

  6. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm).

  7. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 5 i 5a do SIWZ).

  8. Remonty będą wykonywane w czasie i zakresie w zależności od potrzeb wykonywania remontów poszczególnych dróg gminnych oraz w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

  9. Zamawiający może zmniejszyć ilość dostarczonych i wbudowanych materiałów poniżej ilości określonych szacunkowo. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.

  10. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

  UWAGA:

  1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1502 ze zm.):

  1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY rgin-bottom: 0cm; line-height: 115%; widows: 0; orphans: 0"> a) operatorzy i kierowcy sprzętu;

  2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

  a) wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, przedstawi zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wykaz osób powinien zostać zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  b) w przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych,

  c) wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązuje się, w terminie 10 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy.

  3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

  a) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia zamawiającemu na jego żądanie wykazów osób zatrudnionych, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za rozpoczęty dzień, w którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania.

  4) ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.


  II.1.5) Główny kod CPV: 45.23.31.42-6

  Dodatkowe kody CPV: 14.21.23.10-6

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

  II.1.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  data zakończenia: 31/12/2017


  II.9) Informacje dodatkowe:  SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: nie dotyczy
  Informacje dodatkowe

  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: nie dotyczy
  Informacje dodatkowe

  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: nie dotyczy
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  nie dotyczy


  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  nie dotyczy
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  nie dotyczy


  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  nie dotyczy


  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie o którym mowa w rozdziale VIII siwz, czyli oświadczenie wstępne – wzór zał. nr 2 do siwz.

  2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem zał. nr 3 do siwz, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa

  etap nr

  czas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  Kryteria

  Znaczenie

  cena

  60

  Czas reakcji

  40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak


  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

  Informacje dodatkowe:


  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa

  etap nr

  czas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:


  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy polegające na:

  1) zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

  2) dopuszczenie zawarcia umów o podwykonawstwo, oraz zmiany podwykonawców pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego i spełnieniu warunków określonych w § 7 umowy.


  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):


  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 20/03/2017, godzina: 08:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski


  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

  nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


  Część nr: 1    Nazwa: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach Gminy Mońki.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje:

  - dostarczenie pospółki o frakcji od 0,075 do 40 (pospółka siana) na wskazane odcinki dróg gminnych, rozścielenie, zagęszczenie walcem wibracyjnym i wyprofilowanie równiarką – w ilości do 17 852 ton, z czego do 3 921 tony jest przeznaczone na drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego,

  - zamawiający każdorazowo w zależności od potrzeb będzie uzgadniał z wykonawcą odcinki dróg objęte wykonaniem zamówienia,

  - wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia robót w terminie zaoferowanym w ofercie od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby wykonania remontu,

  - wykonawca będzie zobowiązany do zachowania ciągłości robót na zleconych przez zamawiającego odcinkach dróg.

  - jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 tona dostarczonej i wbudowanej pospółki bez względu na odległość transportu.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryteria

  Znaczenie

  cena

  60

  Czas reakcji

  40

  6) INFORMACJE DODATKOWE:  Część nr: 2    Nazwa: Dostawa piasku na podsypkę przy remoncie chodników i dróg

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: - dostarczenie piasku w ilości do 1092 ton z czego do 583 ton jest przeznaczone na drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego, na wskazane odcinki dróg gminnych,

  - piasek będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy w terminie zaoferowanym w ofercie od momentu zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego potrzebnej ilości,

  - zamawiający każdorazowo określi miejsce dostawy (drogi gminne na terenie Gminy Mońki). Jednostką obmiaru będzie 1 tona dowiezionego piasku..
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.10-6
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryteria

  Znaczenie

  cena

  60

  Czas reakcji

  40

  6) INFORMACJE DODATKOWE:  Część nr: 3    Nazwa: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach Gminy Mońki kruszywem łamanym.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje:

  - dostarczenie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na wskazane odcinki dróg gminnych, w ilości do 1115 ton, z czego do 115 ton jest przeznaczone na drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego,

  - zamawiający każdorazowo w zależności od potrzeb będzie uzgadniał je z wykonawcą odcinki dróg objęte wykonaniem zamówienia,

  - wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia robót w terminie zaoferowanym w ofercie od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby wykonania remontu,

  - wykonawca będzie zobowiązany do zachowania ciągłości robót na zleconych przez zamawiającego odcinkach dróg.

  - jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 tona dostarczonego i wbudowanego kruszywa łamanego bez względu na odległość transportu.

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryteria

  Znaczenie

  cena

  60

  Czas reakcji

  40

  6) INFORMACJE DODATKOWE:  Część nr: 4   Nazwa: Ścianie poboczy równiarką

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: - ścinanie poboczy będzie polegać na zebraniu gruntu z zawyżonych w stosunku do jezdni poboczy. Ścinanie należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni z zachowaniem spadków. Szerokość ścinania poboczy 1,0 – 1,5 m.

  - przewidywany czas pracy ścinania poboczy do 200 godzin,

  - wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia robót w terminie zaoferowanym w ofercie od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby wykonania remontu,

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryteria

  Znaczenie

  cena

  60

  Czas reakcji

  40

  6) INFORMACJE DODATKOWE:

 • Burmistrz
  mgr Zbigniew Karwowski

  Lista dokumentów związanych z przetargiem:

  1. Ogłoszenie o przetargu (ten dokument)
  2. Informacje z otwarcia ofert
  3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Załączniki

  1. SIWZ