tło strony
Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
Gmina Mońki
Ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Mońki, 13.06.2017 r.

GI.271.6.2017INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTDotyczy: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych z terenu Gminy Mońki .

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 438 000 zł.

2. Oferty złożone w przetargu:

l.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Ilość prelekcji

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

BIOM sp. z o.o.

Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły


50 756,76 zł/m-c


3

Zgodnie z siwz

Zgodnie z siwz3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postepowaniu wg. załącznika nr 3 do siwz.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Lista dokumentów związanych z przetargiem:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Informacja z otwarcia ofert (ten dokument)
  3. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Załączniki

  1. SIWZ
  2. zał. nr 1 [plik doc]