tło strony
Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
Gmina Mońki
Ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Mońki, 14.06.2017 r.

GI.271.6.2017Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych z terenu Gminy Mońki .

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 z zm.) zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 438 000 zł.

W niniejszym postepowaniu wpłynęła 1 oferta:

BIOM sp. z o.o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły. Cena 50 756,76 zł brutto/miesiąc.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Lista dokumentów związanych z przetargiem:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Informacja z otwarcia ofert
  3. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (ten dokument)

Załączniki

  1. SIWZ
  2. zał. nr 1 [plik doc]