tło strony
Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
Gmina Mońki
Ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Mońki, 16.06.2017 r.

GI.271.7.2017Informacja o zamiarze zawarcia umowyI. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Mońki, ul. Słowackiego 5 A

19-100 Mońki

Tel/fax (085) 716 25 87

Strona internetowa: www.um-monki.pl

e-mail: sekretariat@um-monki.pl


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych z terenu Gminy Mońki oraz zapewnienie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym worków na odpady kuchenne ulegające biodegradacji na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych o zabudowie jednorodzinnej w wyłączeniem firm znajdujących się na tych nieruchomościach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do niniejszej informacji.


III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:


451 781,28 zł netto


IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWAIJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. w organizacji, ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki


V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI


Zgodnie z art. 3 oraz art. 6c, 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 r. poz. 250 ze zm.) gmina ma obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują na terenie gminy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2016 poz. 2164 ze zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

  1. zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadająca kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegająca na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

  2. ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

  3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W odniesieniu do przesłanek określonych w lit a, b i c wskazuję się, iż 100 % udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Mońkach posiada Gmina Mońki będąca zamawiającym. Gmina Mońki sprawuje kontrolę nad ww. spółką, która odpowiada kontroli sprawowanej przez zamawiającego na własnymi jednostkami. W kontrolowanej spółce brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Gmina Mońki jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie określania celów strategicznych, obszarów działalności i zarządzania sprawami spółki, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Mońkach. Zgodnie z aktem założycielskim spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Mońki w zakresie realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie w tym m.in. gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na rozpoczęcie działalności spółki od 2017 r. dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata są niedostępne i nieadekwatne, dlatego procent działalności ustala się na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych (art. 67 ust 9 ustawy Pzp). Z prognozy wynika, że spółka będzie prowadziła ponad 90 % działalności na rzecz zamawiającego Gminy Mońki. Mając na uwadze powyższe wszystkie przesłanki zastosowania niniejszego trybu zostały spełnione.


VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

Od 03.07.2017 r. do 30.06.2018 r.


VII. INFORMACJA O TERMINIE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W BILETYNIE ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017 r. pod numerem 97798-2017.


Załącznik:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Lista dokumentów związanych z przetargiem:

  1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (ten dokument)

Załączniki

  1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia