Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
Gmina Mońki
Ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Mońki, 31.07.2017 r.

GI.7021.34.2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUGmina Mońki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Po wejściu na plac robot w wypadku wystąpienia robot dodatkowych lub braku konieczności wykonania części robót komisyjnie zostanie określony zakres ww. robót, a wartość wykonanych robót lub zaniechanych zostanie wyceniona w oparciu o ceny jednostkowe podane przez wykonawcę. W przypadku robót nie występujących w kosztorysie ofertowym ceny zostaną określone na podstawie kosztorysu robót dodatkowych wykonanego w sposób następujący: pozycje powinny być wycenione na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych, współczynniki cenotwórcze i stawka roboczogodziny przyjęte z kosztorysu ofertowego, przyjęte z kosztorysu ofertowego, ceny sprzętu i materiałów na podstawie wydawnictwa secocenbud za kwartał poprzedzający kwartał w którym zostanie wykonany kosztorys.

Kosztorys ofertowy powinny być sporządzony z podaniem współczynników cenotwórczych: koszty ogólne, koszty materiałów, koszty zakupu, zysk, podatek vat oraz podanie ceny jednostkowej za roboczogodzinę.

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 1. Termin wykonania

Do 31 października 2017 r. 1. Kryterium wyboru

Cena 100 %. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że wykonawcy złożą oferty w tej samej cenie – zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. 1. Oferta powinna zawierać:

- ofertę z ceną ofertową brutto,

- kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 1 ogłoszenia.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę można złożyć pisemnie, faxem lub e-mail, w terminie do 18.08.2017 r. do godz. 15.30.

Miejsce złożenia ofert w formie pisemnej - Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, pok. 114 (sekretariat), fax nr: 85 716 25 87, e-mail: sekretariat@um-monki.pl 1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień, dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. 1. Zamawiający poprawi w treści oferty: 1. Oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,

 2. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o których zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na to zgodę. 1. Wykonawca udzieli zamawiającemu 3 letni okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówienia i przedstawi najkorzystniejsza ofertę w oparciu o kryterium wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 11. 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. Informacja wyjaśniająca
 3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Załączniki

 1. Przedmiar