Urząd Miejski w Mońkach

Obwieszczenie Burmistrza Moniek

Data publikacji: 6 grudnia, 2019

O B W I E S Z C Z E N I E

B U R M I S T R Z A   M O N I E K

o możliwości składania wniosków na udzielenie dotacji dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mońki

            Informuję o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w roku 2020.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki (pokój nr 114 – sekretariat) stosownego wniosku wraz z załącznikami w terminie do 10 stycznia 2020 r.

            Wzór wniosku oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne
w pokoju nr 112 tutejszego Urzędu.

  • Liczy się kolejność wpływu kompletnych wniosków.
  • Pierwszeństwo mają osoby, których wnioski nie zakwalifikowały się do realizacji w latach poprzednich.
  • Złożone wnioski będą realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
  • W przypadku braku środków finansowych w roku bieżącym, złożone wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w kolejnym naborze.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych
z usuwaniem azbestu można uzyskać w pokoju nr 112 tut. Urzędu, nr tel. (85) 716-25-87.