Urząd Miejski w Mońkach

Odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 20 lutego, 2019

We wtorek, 19. lutego na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyły się obrady V sesji Rady Miejskiej. Sesję poprowadziła p. Barbara Iwona Iwanicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mońkach. Program sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuleszach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej część działki nr 287/1, położonej w Mońkach.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mońki w 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych Burmistrza Moniek.
12. Pytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej.