Urząd Miejski w Mońkach

Ogłoszenie

Data publikacji: 3 października, 2019

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłaszam otwarty nabór na partnera do Projektu pozakonkursowego (partnerskiego) „Samorząd bez barier”, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w linkach poniżej: