Urząd Miejski w Mońkach

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i n …

Data publikacji: 3 sierpnia, 2020

Od 1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 będzie realizowany projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, partnerem Gmina Mońki, a realizatorem i beneficjentem zadań Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach. W projekcie uczestniczy 20 szkół z terenu województwa podlaskiego. Wartość całego projektu to kwota 3.541.364, 16 zł, z czego na Szkołę Podstawową nr 2 w Mońkach przypada kwota 176.211,27 zł.

W projekcie przewidziano:

– zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK)  na ogólną sumę – 140.680 zł,

– realizację dodatkowych zajęć z zakresu ogólnego wykorzystania TIK oraz z zakresu robotyki,

– szkolenia dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach powstanie mobilna pracownia komputerowa dostosowana do potrzeb prowadzenia lekcji informatyki oraz innych przedmiotów – humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych.

Projekt jest realizowany w ramach III osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; poddziałanie 3.2.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Foto: wrotapodlasia.pl