Urząd Miejski w Mońkach

XIX sesja Rady Miejskiej

Data publikacji: 4 marca, 2020

4 marca 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Mońkach. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Sesję poprowadziła p. Barbara Iwona Iwanicka – Przewodniczący Rady. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 235,00m”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415B Mońki – Świerzbienie – Łupichy – Kosiorki oraz na odcinku o łącznej długości 388,67m”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki – Potoczyzna – Krzeczkowo – Rutkowskie D. – Jaświły na odcinku o długości 500,00m”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna /od dr pow. Nr 1412B/ – Waśki – Sikory – Dudki – Guzy – do dr Nr 1407B Etap I w km 0+000-0+670”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364B na odcinku od m. Masie do m. Mejły o długości 990,00 m”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegających na połączeniu Sołectwa Pyzy i Sołectwa Zyburty oraz nadania statutu Sołectwu Pyzy – Zyburty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Mońkach, zlokalizowanej w Kuleszach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/153/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mońki w 2019r.
 20. Sprawozdanie Burmistrza Moniek z wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Mońkach Nr XXIX/247/13 z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom, za rok 2019.
 21. Pytania i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.