Urząd Miejski w Mońkach

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 15 października, 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD UCZNIAMI SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOŃKI

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r. poz. 1078) Burmistrz Moniek zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki.

Opieka stomatologiczna dotyczy liczby 951 uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Mońki jest organem prowadzącym. Są to następujące szkoły:

 1. Zespół Szkół w Mońkach Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Planetarna 13, 19-100 Mońki.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki.
 3. Szkoła Podstawowa w Boguszewie, 19-100 Mońki.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mońki. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5A lub mailem na adres: sekretariat@ummonki.pl w terminie do dnia 31.10.2019r. z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osoba do kontaktu: Mieczysław Klimowicz, tel. 85 716 25 87

Klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych do zaproszenia do składnia ofert.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mońki z siedzibą przy ulicy Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, reprezentowana przez Burmistrza Moniek.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor@um-monki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w celu składania ofert na realizację opieki nad uczniami szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
 7. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
 8. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 12. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.