Urząd Miejski w Mońkach

Złożyliśmy wnioski na nowe programy w 2021 r.

Data publikacji: 11 lutego, 2021

W ramach „Programu  wyrównywania różnic między regionami III” złożyliśmy wnioski:

w Obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Dobudowa windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach, ul. Leśna 3.

Dobudowa windy osobowej umożliwi osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do korzystania z budynku szkoły. Osoby niepełnosprawne, wskutek napotkanych barier architektonicznych mają utrudniony dostęp do obiektu. W szkole będą uczyły się dzieci klas IV – VIII w liczbie 353, w tym 12 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina Mońki pragnie podnieść jakość obsługi osób niepełnosprawnych do standardów obowiązujących dla wszystkich, aby osoby pokrzywdzone przez los mogły czuć się komfortowo, korzystając z edukacji szkolnej, a szkoła stała się dla nich przyjaznym i bezpiecznym miejscem pobytu.

Zamontowana winda stanie się stałym elementem budynku i będzie wykorzystywana w latach następnych. Realizacja projektu jest dążeniem do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w dostępie do usług edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych.  

Całkowity koszt realizacji projektu – 250 205,38 zł z tego:

środki własne – 112 592,42 zł, 

środki z PFRON – 137 612,96 zł. 

źródło: www.windydlaniepelnosprawnych.com.pl

w Obszarze D – likwidacja barier transportowych do zakupu samochodów osobowych, przystosowanych do przewozu osób na wózkach  inwalidzkich. Wniosek dotyczy zakupu autobusu 30 osobowego niskopodłogowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Celem projektu jest realizacja praw osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością do  swobodnego przemieszczania się poprzez likwidację barier transportowych uniemożliwiających lub utrudniających obecnie funkcjonowanie w życiu społecznym oraz stworzenie warunków do maksymalnej normalizacji życia codziennego osób niepełnosprawnych oraz z ograniczoną sprawnością, w szczególności dzieci i młodzieży, stworzenie im tym samym warunków do pełnego rozwoju, aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach rehabilitacji i opieki zdrowotnej oraz psychologicznej, zaspokojenia potrzeb w zakresie krajoznawczym, poznawczym oraz ogólnorozwojowym nieodbiegającym od standardów funkcjonowania społeczności lokalnej.

Zakup autobusu 30 osobowego [ 24 + 3 + 3 ] o obniżonej podłodze  umożliwiającej przewożenie osób poruszających się na wózkach przystosowanego w pełni do wymagań osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością umożliwi pełną realizację w/w założonych celów.

Całkowity koszt realizacji projektu – 467 277,00 zł z tego:

środki własne – 197 277,00 zł, środki z PFRON – 270 000,00 zł.

źródło: m-bus.com.pl