Urząd Miejski w Mońkach

Ciesze z kanalizacją, Kulesze z ujęciem wody

Data publikacji: 11 czerwca, 2021

Ciesze z kanalizacją sanitarną, Kulesze z nowoczesnym ujęciem wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. którego właścicielem jest Gmina Mońki uzyskał dofinansowanie i rozpoczyna realizację niezbędnych dla społeczności lokalnej projektów wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę oraz ochrony środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej  na terenach wiejskich będących poza siecią miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Projekty będą realizowane w oparciu o przyznanie pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, i dotyczą:

  1.  „Rozbudowy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Mońki” w zakres którego wchodzi: Przebudowa ujęcia wody we wsi Kulesze wraz z budową łącznika sieci wodociągowej Kulesze – Kiślak. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 609 115,52 zł, z czego kwota dofinansowania projektu to  832 422,00 zł. Projekt będzie realizowany w II etapach w latach 2021 – 2022. 
  2. Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Mońki” w zakres którego wchodzi: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 668 564,91 zł, z czego kwota dofinansowania projektu to 269 214,00 zł. Projekt będzie realizowany w roku 2022. 

Łączny koszt obu inwestycji to 2 277 680,43 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 101 636,00 zł.

  Obecnie Spółka jest na etapie przygotowania wymaganej dokumentacji przetargowej i inwestycyjnej niezbędnej do realizacji potrzebnych dla mieszkańców Gminy Mońki inwestycji.