Urząd Miejski w Mońkach

III Sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 26 czerwca, 2024

Wczoraj, 25 czerwca 2024 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się III sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad III sesji po zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki na lata 2024-2027 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu – „Mural upamiętniający 60 rocznicę utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach”.
 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Mońki za rok 2023.
 9. Debata nad raportem o stanie gminy Mońki za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Moniek wotum zaufania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2023r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Mońki do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Moniek.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosków według właściwości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mońki zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 20. Pytania i wnioski.
 21. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.