Urząd Miejski w Mońkach

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci …

Data publikacji: 20 października, 2021

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – “Granty PPGR”

Burmistrz Moniek zaprasza do udziału w projekcie pn. ”Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na  sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Wypełnioną Deklarację wraz z Oświadczeniem dot. udziału w projekcie należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Mońkach (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 29 października 2021 r. do godz.15:30.

Oświadczenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby uprawnione do udziału w projekcie:

Pełnoletni uczeń szkoły średniej/rodzic/opiekun prawny spełniający wszystkie warunki:

1. Pełnoletni uczeń szkoły średniej/dziecko wskazane w oświadczeniu przez rodzica/opiekuna prawnego zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

2. Pełnoletni uczeń szkoły średniej /dziecko  wskazane w  oświadczeniu przez rodzica/opiekuna prawnego jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym)  Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR

3. Pełnoletni uczeń szkoły średniej/dziecko wskazane w  oświadczeniu przez rodzica/opiekuna prawnego nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 716 25 87 lub na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr