Urząd Miejski w Mońkach

LIII Sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 17 stycznia, 2023

W dniu dzisiejszym (17.01.2023 r.) odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej w Mońkach.

Porządek obrad LIII sesji po zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2023-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1367B Dziękonie – Magnusze – Moniuszeczki – Kołodzież /do dr. 1363B/ na odcinku o długości około 4 387 m”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1365B Masie /od dr. 1364B/ – Kołodzież – Kuczyn – do dr. 1367B na odcinku od m. Masie do m. Wojszki o długości około 1 600 m”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki powierzenia realizacji zadania własnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/427/22 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/395/22 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podania według właściwości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Monieckiego zadania polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi powiatowej Nr 2372B.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Monieckiego zadania polegającego na zarządzaniu odcinkami dróg powiatowych we wsi Boguszewo.
 18. Pytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej.
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Mońkach – mł. bryg. mgr Andrzej Płoński przedstawił sprawozdanie z pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach oraz OSP Gminy Mońki za 2022 r.