Urząd Miejski w Mońkach

LXXI sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 26 kwietnia, 2024

Dnia 25 kwietnia 2024 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, odbyła się LXXI sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 4. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 5. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu strażakom ratownikom i kandydatom na strażaków ratowników w ochotniczych strażach pożarnych z terenu gminy Mońki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS:0000123925) mienia stanowiącego własność Gminy Mońki w postaci nieruchomości gruntowej oraz objęcia w zamian udziałów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Mońki.
 14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2023 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2023.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mońkach za 2023r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mońkach na 2024r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Moniek oraz na pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki.
 22. Pytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad LXXI sesji Rady Miejskiej.

Wczorajsza sesja była ostatnią sesją VIII kadencji Rady Miejskiej w Mońkach. Na zakończenie sesji Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podsumował dotychczasową kadencję oraz złożył podziękowania Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącym, Radnym, Sołtysom Sołectw Gminy Mońki, wszystkim osobom kierującym gminnymi jednostkami organizacyjnymi i ich pracownikom, kierownikom referatów i pracownikom Urzędu Miejskiego w Mońkach, za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz owocną współpracę. Dzięki temu możliwa była sprawna realizacja zadań własnych gminy, nowych przedsięwzięć oraz inwestycji. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Iwona Iwanicka, która w imieniu własnym oraz całej Rady Miejskiej podziękowała za ostatnie lata współpracy na rzecz Gminy Mońki.

I Sesja Rady Miejskiej w Mońkach IX kadencji odbędzie się 6 maja 2024 r.