Urząd Miejski w Mońkach

Mówię TAK drodze S16

Data publikacji: 17 marca, 2021

Gmina Mońki dołącza do kampanii pod hasłem „ MÓWIĘ TAK DRODZE S16”.

W sprawie budowy tej drogi najgłośniej krzyczą Ci, którzy pod pretekstem przyrody i ochrony środowiska, chcą załatwić swoje interesy. Nie mieszkają tu, nie żyją, nie mierzą się z problemami naszego społeczeństwa. Nie pozwólmy, by ich głos zabrzmiał mocniej niż nasz. Dlatego też zaangażujmy się w tę akcję.

Podpis można złożyć na liście u sołtysa, radnego oraz w Urzędzie Miejskim w Mońkach. Listę można też pobrać z pliku poniżej wydrukować, podpisać wspólnie z sąsiadami, znajomymi i złożyć w Urzędzie Miejskim w Mońkach.

W związku z niepokojącymi informacjami zamieszczanymi w środkach masowego przekazu i na portalach społecznościowych, które umniejszają znaczenie drogi S16 w przebiegu Ełk – Prostki- Grajewo- Szczuczyn – Goniądz – Mońki – Knyszyn, mając na uwadze interes społeczny i ekonomiczny mieszkańców Gminy Mońki i Powiatu Monieckiego, a także całego regionu środkowego oraz północno-wschodniego Podlasia, jednoznacznie popieramy kontynuowanie wszelkich działań zmierzających do budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku od Ełku do Knyszyna.

Rozważanie wariantu przebieg drogi S16 po obecnym śladzie drogi krajowej nr 8 poprzez Korycin, Suchowolę, Sztabin, Augustów i zakończeniem jej na węźle Raczki lub też w korytarzu Łomża (węzeł z S61) – Zambrów (węzeł z S8) – Bielsk Podlaski sugeruje, że obok wybranego przez Rząd RP przebiegu tej drogi, rozpatrywane są inne warianty. W żadnym z dokumentów ani w ich częściach graficznych nie są wymienione miejscowości, które determinują inny przebieg S16.

Przebieg drogi ekspresowej S16 przez Ełk – Knyszyn został ustalony i potwierdzony przez Rząd RP w rozporządzeniach: Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 784) oraz z dnia 24 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1819).

Umieszczenie w załączniku do rozporządzenia zapisu określającego docelowy – kierunkowy przebieg drogi – „Ełk – Knyszyn”, określa w sposób jednoznaczny przebieg tej drogi. Do dziś taki przebieg obowiązuje.

My, niżej podpisani, mieszkańcy Gminy Mońki oraz wszyscy, którym zależy na pozytywnym rozwoju tego terenu wyrażamy przekonanie, że droga S16 w przebiegu Ełk – Prostki- Grajewo- Szczuczyn – Goniądz – Mońki – Knyszyn to szansa na:

– minimalną ingerencję w przyrodę, szczególnie w wariancie nr 1 biegnącym w zasadniczej części po śladzie drogi krajowej nr 65,
– rozwój inwestycyjny całego regionu i to nie tylko gmin, przez które przebiegać będzie trasa, ale również gmin sąsiednich,
– pozyskanie nowych inwestorów i rozwój lokalnych rynków pracy,
– uzyskanie tak niezbędnego połączenia z portami morskimi,
– dopełnienie drogowego oblicza i potrzeb Województwa Podlaskiego.
– usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę krajową nr 65, w tym z miasta Ełk, Grajewo, Mońki, Knyszyn,
– poprawę warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,
– poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącej drogi krajowej nr 65,

Budowa drogi S16 w przebiegu Ełk – Knyszyn umożliwi realizację ww. celów.

Biorąc pod uwagę argumenty związane z ochroną środowiska, należy mieć również na uwadze, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Tak więc poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego winna być priorytetem.

Wyrażamy przekonanie, że naszym wspólnym celem powinno być zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego regionu i niwelowanie wykluczenia społeczno-gospodarczego jego mieszkańców.

Popieramy stanowisko Rady Miejskiej w Mońkach zawarte w Uchwale Nr XI/97/19 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn oraz w Uchwale Nr XXVII/223/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego dla zadania Budowa Drogi Ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn.

Przedstawiając powyższe pragniemy zdecydowanie zaznaczyć wagę tej inwestycji dla mieszkańców Gminy Mońki, Powiatu Monieckiego, Grajewskiego i Ełckiego, a także całego regionu środkowego oraz północno-wschodniego Podlasia.

Wyrażamy przekonanie, że inwestycja ta zostanie przeprowadzona zgodnie z obecnym projektem w wariancie 1.

Plik do pobrania:

foto: www.gov.pl