Urząd Miejski w Mońkach

Opieka stomatologiczna nad uczniami

Data publikacji: 23 września, 2020

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r. poz. 1078) Burmistrz Moniek zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki.

Opieka stomatologiczna dotyczy liczby 992 uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Mońki jest organem prowadzącym. Są to następujące szkoły:

  1. Zespół Szkół w Mońkach Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Planetarna 13, 19-100 Mońki.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki.
  3. Szkoła Podstawowa w Boguszewie, 19-100 Mońki.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

  1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia                  19 roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,                             w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mońki. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5A lub mailem na adres: sekretariat@ummonki.pl w terminie do dnia 24 października 2020r.  z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osoba do kontaktu: Mieczysław Klimowicz, tel. 85 716 25 87

foto: dentonet.pl