Urząd Miejski w Mońkach

„ŚWIADOMY PRZEDSZKOLAK”

Data publikacji: 5 września, 2022

    W dniu 23 sierpnia 2022 r. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podpisał umowę na realizację projektu „Świadomy Przedszkolak”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1   Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (7 dzieci) i realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz nabycie i podniesienie kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach 147 dzieci  z Przedszkola w Mońkach.

Całkowita wartość projektu wynosi 547 248,36 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 463 528,36 zł

W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia do sali z zajęć kodowania i sali badawczo – laboratoryjnej, wyposażenie placów zabaw przy budynkach Przedszkola w Mońkach (ul. Głowackiego oraz ul. Konopnickiej) oraz zakup sprzętu TIK, tj. 22 szt. laptopów oraz 2 szt. tablic interaktywnych do zajęć z informatyki i języka angielskiego.

W ramach projektu będą realizowane następujące dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne (łączna liczba godzin 2392):

 1. Zajęcia badawczo – laboratoryjne
 2. Zajęcia kompensacyjno-korecyjne z pedagogiem
 3. Zajęcia z edukacji przyrodniczo – ekologicznej
 4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
 5. Zajęcia z Integracji Senosorycznej SI
 6. Zajęcia Trening Umiejętności Społecznych
 7. Zajęcia – kodowanie
 8. Zajęcia logopedyczne
 9. Zajęcia z języka angielskiego
 10. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne z elementami arteterapii
 11. Zajęcia z informatyki.

Okres realizacji projektu 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.