Urząd Miejski w Mońkach

Żłobek “Słoneczny Zakątek” w Mońkach

Opubilowano dnia: 28 grudnia, 2021

Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Mońkach

ul. Aleja Niepodległości 16, 19-100 Mońki

tel. 798658513, e-mail: zlobek.monki@um-monki.pl

NIP 5461398003, REGON 389636216

Dyrektor Anna Dzieszuta

Utworzony w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Mońkach”. Dofinansowanie projektu z UE: 1 137 350,74 zł.

Liczba miejsc: 32.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej
i profilaktycznej na rzecz małego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb indywidualnych. Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia
20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Zadania Żłobka:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotorycznych dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 4. prowadzenie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia;
 5. zapewnienie prawidłowego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami;
 6. współpraca z rodzicami;
 7. wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

Sposoby realizacji celów i zadań Żłobka:

 1. stworzenie bezpiecznej i serdecznej atmosfery zbliżonej do warunków domowych;
 2. indywidualizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego, zapewniająca dziecku zabawę i naukę w jego własnym tempie i w miarę jego możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka niepełnosprawnego, wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
 3. systematyczne planowanie i prowadzenie zajęć wychowawczych, właściwych dla wieku dziecka;
 4. systematyczne obserwowanie rozwoju dzieci mające znaczenie dla ukierunkowania pracy z dzieckiem;
 5. wprowadzanie nowoczesnych metod i form pracy z dzieckiem;
 6. wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy tematyczne;
 7. wspomaganie mowy dzieci;
 8. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
  a także wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 9. sporządzanie jadłospisów w oparciu o obowiązujące normy adekwatne do wieku
  i rodzaju diety dziecka;
 10. przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP;
 11. zapewnienie właściwych warunków sanitarnych;
 12. zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej;
 13. czuwanie nad stanem higienicznym dziecka;
 14. propagowanie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej;
 15. informowanie rodziców o rozwoju psychomotorycznym dziecka, żywieniu, sposobie pracy z dzieckiem i działaniach wspierających jego rozwój;
 16. propagowanie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu, racjonalnym żywieniu
  i zapobieganiu chorobom;
 17. podejmowanie z rodzicami i opiekunami wspólnych działań mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci.

Dyrektor Żłobka:

 1. kieruje jednoosobowo działalnością Żłobka oraz reprezentuje go na zewnątrz;
 2. w drodze zarządzeń wewnętrznych wprowadza obowiązujące w Żłobku regulaminy;
 3. jest przełożonym pracowników Żłobka;
 4. realizuje zadania placówki w granicach zatwierdzonego planu finansowego;
 5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.