Urząd Miejski w Mońkach

DLACZEGO ŚMIECI SĄ DROGIE, A OPŁATY ROSNĄ?

Data publikacji: 1 kwietnia, 2021

Wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stał się tematem, który zdominował wszystkie samorządy w całej Polsce.

W związku z tym, że poziom recyklingu przestał rosnąć (co oznacza, że nie segregujemy jak powinniśmy) zmiana Ustaw o odpadach, wpłynęła na podwyżkę cen. Gminy musiały przebudować mechanizm gospodarowania odpadami, co w efekcie spowodowało, iż cały ciężar finansowej odpowiedzialności spoczywa dziś na barkach samorządów i mieszkańców.

Na regulację cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływają m.in. następujące czynniki, które w konsekwencji generują wyższe opłaty mieszkańcom:

 1. niska świadomość dotycząca kwestii recyklingu (co i dlaczego nadaje się do recyklingu);
 2. wzrost produkcji śmieci;
 3. wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (potocznie nazywaną „opłatą środowiskową”) która w kolejnych latach wzrastała następująco:

– w roku 2014 wynosiła 120,00 zł/1 tonę (Mg),

– w roku 2018 wynosiła 170,00 zł/1 tonę (Mg),

– w roku 2020 wynosiła 270,00 zł/1 tonę (Mg)

– w 2021r. za umieszczenie odpadów na składowisku trzeba będzie zapłacić – 302 zł/ tonę (Mg) – wzrost o 12%

 1. wzrost cen energii elektrycznej;
 2. wzrost wynagrodzenia minimalnego, czyli wzrost kosztów płacy;
 3. wzrost cen paliw, co przekłada się na wzrost cen za odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców;

W 2020 r. koszt odbioru i transportu odpadów do zakładu zajmują­cego się zagospodarowaniem odpadów wynosił 280 zł/tonę. W 2021 r. koszt tej usługi wynosi 324 zł/tonę. Nastąpił wzrost kosztów za odbiór i transport o prawie 16 %. Wspomnieć też należy, że odpady z terenu Gminy Mońki trafiają w 3 miejsca, czyli: stacja przeładunkowa w Świerzbieniach oddalona o 4 km od miasta Mońki gdzie trafiają odpady zmieszane, odpady segregowane w workach trafiają do Dolistowa Starego oddalonego o około 42 km, popioły i organika trafiają do Koszarówki oddalonej o około 34 km od gminy Mońki. To co nie jest już możliwe do przetwarzania, a jest kaloryczne trafia do Chełma do cementowni oddalonej o około 340km. Pozostałości z obróbki odpadów trafiają na kwaterę składowiska za których „leżakowanie” płaci się 302 zł/tonę (Mg) opłaty środowiskowej!!!!

 1. Załamanie się rynków światowych zajmujących się przetwarzaniem odpadów i szeroko rozumianym recyklingiem.

Ponadto do kosztów przetwarzania odpadów dokładają się producenci opakowań, wprowadzanych na rynek – którzy nie pokrywają kosztów recyklingu.

 Wzrost „opłaty środowiskowej” przyczynił się do wzrostu cen za przyjęcie 1 tony (Mg) odpadów na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK. – jest to opłata za pozostałości z sortowania składowana na składowisku, którą odprowadzają zarządcy poszczególnych instalacji, ustalana bezpośrednio przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Jak wskazano powyżej wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest zależny od Gminy!

Opłaty za przyjęcie i zagospodarowanie 1 tony (Mg) najczęściej odbieranych od mieszkańców frakcji odpadów komunalnych na ZZO Koszarówka.

Jak wskazano powyżej wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest zależny od Gminy!

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

System musi się BILANSOWAĆ, a Gmina nie może ze swoich środków dokładać do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, ani też czerpać zysków!

Urząd Miejski w Mońkach

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami