Urząd Miejski w Mońkach

Opieka stomatologiczna uczniów

Data publikacji: 26 listopada, 2020

W dniu 24 listopada 2020r. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podpisał z  firmą Perfekt–Dent Stomatologia Rodzinna Marta Romanowicz – Mońki ul. Wyzwolenia 2C/5,

 „Porozumienie” dotyczące objęcia opieką stomatologiczną uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mońki tj.

  • Zespołu Szkół w Mońkach, ul. Planetarna 13,
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17,
  • Szkoły Podstawowej w Boguszewie.

W ramach porozumienia, opieką stomatologiczną zostanie objętych 997 uczniów.

Świadczenia na rzecz uczniów będą realizowane w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Mońkach, ul. Wyzwolenia 2C/5.

Wszelkie udzielane w gabinecie  świadczenia są nieodpłatne dla uczniów, a finansowanie jest realizowane w ramach i na podstawie umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne, zawartej przez Podmiot leczniczy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim w Białymstoku.

Uczniowie do ukończenia 18. roku życia zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego pod opieką osoby dorosłej w godzinach pracy Podmiotu leczniczego.

Porozumienie obowiązuje od 24 listopada 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Uczniowie korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością.

W ramach Porozumienia będzie realizowane :

  1. wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla uczniów do ukończenia 18. roku życia oraz wykonywanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów do ukończenia 19. roku życia – określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  2. współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, polegającej na:

     a) wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia,

     b) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej;

  • prowadzenia rejestracji wizyt w gabinecie stomatologicznym;
  • dokumentowania wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020r. poz. 849) oraz z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781);
  • zabezpieczenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wykonywania świadczeń zdrowotnych, finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z potrzebami leczniczymi uczniów.