Urząd Miejski w Mońkach

XIV sesja Rady Miejskiej

Data publikacji: Październik 18, 2019

W piątkowe przedpołudnie, 18. października, w sali konferencyjnej monieckiego magistratu miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej w Mońkach. Obrady poprowadziła Barbara Iwona Iwanicka – Przewodniczący Rady. Radni debatowali zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość
  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
  do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku
  i Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2020 – 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Mońkach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  na lata 2019-2034.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  na rok 2020.
 11. Przedstawienie informacji złożonych przez organy dokonujące analizy oświadczeń
  majątkowych złożonych przez radnych, kierowników i dyrektorów jednostek podległych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Pytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.