Urząd Miejski w Mońkach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data publikacji: 29 lipca, 2019

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach

została powołana Zarządzeniem Nr 68/11 Burmistrza Moniek z dnia 22 sierpnia 2011r., jej skład został zmieniony Zarządzeniem Nr 353/14 Burmistrza Moniek. 

W skład GKRPA wchodzą:

Przewodniczący:
Alicja Halicka – Pochodowicz – Dyrektor SP Nr 1 w Mońkach

Pełnomocnik – Konsultant
Jolanta Molska – Inspektor w UM w Mońkach

Członkowie:
1. Alina Czarniecka – Kurator Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku
2. Agnieszka Wykowska – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach
3. Grzegorz Sienkiewicz– Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Mońkach 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • podejmowania działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

W/w zadania realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanego co roku przez Radę Miejską w Mońkach.

PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w MOŃKACH
ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki
Czynny jest:
Poniedziałek – Piątek 730 – 1500

Niedziela od 1530 – mityngi grupy AA „WADIR” w Mońkach (każda pierwsza niedziela miesiąca – mityng otwarty); środa od 18.00- mityng grupy AA “WADIR” 

Zakres świadczonej pomocy:
– motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych – motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych – motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia – udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (grupa wsparcia przy punkcie) – rozpoznanie zjawiska przemocy domowej – udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy – inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej – udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą włączyć się w pomoc dla rodziny. Pracownik w Punkcie Konsultacyjnym
– Jolanta Molska pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (specjalista psychoterapii uzależnień, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie) tel.: 784 235 437

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

W naszym codziennym życiu, ale także w  ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.