Urząd Miejski w Mońkach

LXX sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 28 marca, 2024

Dnia 27 marca 2024 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się LXX sesja Rady Miejskiej.

Po otwarciu obrad, Burmistrz Zbigniew Karwowski wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mońkach Barbarą Iwoną Iwanicką powitali nowego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Mońkach bryg. Andrzeja Łęczyckiego oraz złożyli życzenia pomyślności i wielu sukcesów zawodowych na pełnionym stanowisku.

Burmistrz podsumował społeczną akcję „Nie bójmy się ratować” oraz złożył podziękowania bryg. Andrzejowi Łęczyckiemu, dh Elwirze Chojnowskiej, dh Andrzejowi Beczko, asp. Adamowi Skibickiemu, st. ogn. Konradowi Sajkowskiemu oraz Strażakom Ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach i Kuleszach za wsparcie inicjatywy oraz przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej na rzecz mieszkańców Gminy Mońki.

Następnie miała miejsce prelekcja Pana Bartłomieja Królika głównego specjalisty ds. rolnictwa Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku na temat BHP w rolnictwie.

Porządek obrad LXX sesji Rady Miejskiej po zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Mońkach przy ul. Aleja Niepodległości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mońki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mońki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Moniek z wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Mońkach Nr XXIX/247/13 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom, za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXIX/554/24 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Mońki na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 14. Pytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad LXX sesji Rady Miejskiej.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.