OGŁOSZENIE

avatarw sprawie zaproszenie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w 2012r..
Burmistrz Moniek zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej na rok 2012.

więcej

Opublikowano:2012-02-06 17:59:22

Choinka Noworoczna w Monieckim Ośrodku Kultury

avatar 1 lutego 2012 roku w Monieckim Ośrodku Kultury odbyła się Choinka Noworoczna. W zabawie wzięło udział 190 dzieci, które uczestniczyły w różnorodnych konkursach i zabawach przygotowanych przez organizatorów imprezy.

więcej

Opublikowano:2012-02-03 07:51:46

Starodruki w Bibliotece Publicznej

avatar9 stycznia 2012 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach otrzymał w darze 15 woluminów starodruków (książek wydanych od 1500 do końca grudnia 1800 roku) oraz 11 woluminów wydanych w latach 1805 – 1889. Pozycje te wzbogaciły i uatrakcyjniły biblioteczne zbiory. Będą one eksponowane na wystawach tematycznych i udostępniane czytelnikom na miejscu (w czytelni Oddziału).

więcej

Opublikowano:2012-02-01 14:40:02

ZARZĄDZENIE

avatar w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku.

więcej

Opublikowano:2012-01-31 18:07:05

XVII sesja Rady Miejskiej

avatar30 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyły się obrady XVII Sesji Rady Miejskiej. Sesję rozpoczął i poprowadził Edward S. Klepacki – przewodniczący Rady.

więcej

Opublikowano:2012-01-31 17:50:36

ZARZĄDZENIE NR 132/12

avatar w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 r.

więcej

Opublikowano:2012-01-30 16:51:22

Z A R Z Ą D Z E N I E

avatarw sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sikory.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz § 1 załącznika do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 35, poz. 482) zarządzam, co następuje:

więcej

Opublikowano:2012-01-24 11:41:07

Nowe projekty w Starostwie Powiatowym w Mońkach

avatar Starostwo Powiatowe w Mońkach rozpoczęło realizację dwóch projektu „Ambitna Kobieta to Ty ! - edycja II" oraz „Inwestuj w Siebie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Opublikowano:2012-01-19 18:56:18

RODO
transmisja
transmisja
GIS
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki